środa, 3 lutego 2016

Co z tym dostępem do informacji publicznej?

Do naszej redakcji wpłynęła treść e-maila jak trafiła do Urzędu Miasta. Całóść publikujemy poniżej. To tak dla przypomnienia władzy, jakie suweren czyli mieszkaniec ma prawa.

(brak tematu)
Iwonka Iwonka
Załączniki15:59 (47 minut temu)
do sekretariat
Zofia Jończyk Kalwaria Zebrzydowska 02.02.2016r
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
ul. Armii Krajowej 4a
oraz - Stowarzyszenie Dolina Cedronu
Forum Inicjatyw Obywatelskich
Kalwaria Zeb. ul. Armii Krajowej 4a
Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej
Ustawa z 6 września 2001roku o dostępie do informacji publicznej ( nazywana dalej Ustawą) mówi wprost, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Znaczy to, że możemy pytać o wszystkie działania urzędów począwszy od spraw organizacyjnych i sposób załatwiania spraw po na przykład umowy notarialne zawierane przez urzędy, rachunki do umów cywilnoprawnych i informacje o wyjazdach służbowych urzędników.
Artykuł 61 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
W świetle art. 61 ust. 2 Konstytucji RP prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
Możemy więc bez zaproszenia przyglądać się i przysłuchiwać na przykład posiedzeniom rady gminy i jej wszystkich komisji. Obowiązkiem organu władzy publicznej jest wtedy zapewnienie nam odpowiednich warunków lokalowych i technicznych umożliwiających uczestnictwo w posiedzeniach. Jeśli obrady dotyczą spraw istotnych dla społeczności lokalnej powinny być transmitowane przez radio, telewizję regionalną, lub w Internecie. Protokoły z posiedzeń organów kolegialnych powinny być udostępniane w biuletynach informacji publicznej.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, a więc zwykłym obywatelom, stowarzyszeniom i innym instytucjom i nie trzeba w jakikolwiek sposób uzasadniać dlaczego interesuje nas konkretna informacja, ani co ze zdobytą wiedzą zamierzamy zrobić (art.2 ust.2 Ustawy).
Jeżeli instytucja, która ma obowiązek udostępnienia informacji publicznej żąda uzasadnienia przez nas wniosku o dostępie do informacji, to łamie ona prawo. Urzędnicy często odmawiają udzielenia informacji twierdząc, że nie jesteśmy stroną postępowania. Nie ma to żadnego znaczenia. Występując o informację publiczną nie musimy być stroną żadnego postępowania.
W związku z powyższym i jak i z pismami jakie otrzymujemy jako odpowiedzi Urzędu na zadane pytania wnoszę o bezzwłoczną odpowiedź na pytania które do dziś nie otrzymały odpowiedzi. W naszej ocenie powoływanie się na różne trudności jak i brak upoważnienia dla pełnomocnika Stowarzyszenia może stwarzać dywagacje na temat celowego odwlekania obowiązku odpowiedzi na zadane pytania. Czy jest to w jakikolwiek sposób uzasadniona obawa ?
W związku z problematyczną dla Urzędu kwestią odpowiedzi na pytania Stowarzyszenia Dolina Cedronu Forum Inicjatyw Obywatelskich które jest reprezentowane przez Pełnomocnika Zofię Jończyk - proszę o udzielenie odpowiedzi Pani Zofii Jończyk zamieszkałej Kalwaria Zebrzydowska, ul, Armii Krajowej 4a (ten sam adres Stowarzyszenie Dolina Cedronu Forum Inicjatyw Obywatelskich)
Proszę również o przesłanie na podstawie w/w Ustawy , skanów wskazywanych we wszystkich wnioskach zarówno, w których wnioskodawcą była Zofia Jończyk oraz tych gdzie pytania zadaje Stowarzyszenie Dolina Cedronu Forum Inicjatyw Obywatelskich dokumentów na podany adres mail : iwonka.iwon@gmail.com - bez zbędnej zwłoki.

Zofia Jończyk (pełnomocnik Stowarzyszenia Dolina Cedronu Forum Inicjatyw Obywatelskich)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza